DivulgaMAT
Inicio - DivulgaMAT Facebook - DivulgaMAT Twitter - DivulgaMAT

Enero 2008: El Rostre Humà de les Matemàtiques (Valencià) - Al-Jwarizmi (s. IX)
PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 01 de Enero de 2008
Índice del artículo
Enero 2008: El Rostre Humà de les Matemàtiques (Valencià)
Introducció
Equip
Índice da Exposició
Pitágoras (ca. 585-500 a.C)
Euclides (ca. 325-265 a.C.)
Arquímedes (ca. 287-212 a.C.)
Apolonio (ca. 262-190 a.C.)
Hipatia (¿?-415)
Al-Jwarizmi (s. IX)
Fibonacci (ca. 1175-1250)
Tartaglia y Cardano (ca. 1499-1557; 1501-1576)
Descartes (1596-1650)
Fermat (1601-1665)
Newton (1642-1727)
Leibniz (1646-1716)
Madame de Châtelet (1706-1749)
Euler (1707-1783)
Lagrange (1736-1813)
Sophie Germain (1776-1831)
Gauss (1777-1855)
Cauchy (1789-1857)
Abel (1802-1829)
Galois (1811-1832)
Riemann (1826-1866)
Sonia Kovaleskaia (1850-1891)
Poincaré (1854-1912)
Hilbert (1862-1943)
Emmy Noether (1882-1935)
Ventura Reyes Prosper (1863-1922)
Julio Rey Pastor (1888-1962)
Puig Adam (1900-1960)
Luís Santaló (1911-2001)
Miguel de Guzmán (1936-2004)
L'Exposició en els Centres educatius
Todas las páginas

MOHAMED IBN MUSA AL-KHOWARIZMI (s. IX)

AL-KHOWARIZMI

Del matemàtic Muhammad ibn Musa al-Hwarizmi se sap que va viure durant el regnat del califa al-Mamun (813-833) i que fou un dels científics que van treballar a la Casa de la Saviesa de Bagdad. Encara que les dades biogràfiques siguin escasses, les seves contribucions científiques, contingudes en cinc tractats dedicats a l’aritmètica, l’àlgebra, l’astronomia, la geografia i el calendari, respectivament, són d’un interès considerable.

La paraula àlgebra, amb la qual avui dia es designa una de les branques de la Matemàtica, prové del terme al-jabr que apareix en el títol de la seva obra més important: Hisab al-jabr wa al-muqabala, dedicada a la resolució algebraica de problemes de la vida quotidiana (resolució de triangles, repartiments d’herències, etc.)

En els seus càlculs al-Hwarizmi va utilitzar tres classes de “nombres”: les arrels (x), els quadrats (x2) i els nombres. Amb aquest material va estudiar sis tipus d’equacions de primer i de segon grau amb una incògnita.

1- Quadrats iguals a arrels (ax2 = bx).
2- Quadrats iguals a nombres (ax2 = c).
3- Arrels iguals a nombres (bx = c).
4- Quadrats i arrels, iguals a nombres (ax2 + bx = c).
5- Quadrats i nombres, iguals a arrels (ax2 + c = bx).
6- Arrels i nombres, iguals a quadrats (bx + c = ax2).

Cal advertir que els matemàtics àrabs medievals van treballar amb equacions de coeficients positius, no van admetre les solucions negatives, ni l’arrel zero, i no van disposar d’un simbolisme algebraic com l’actual.

Per resoldre una equació qualsevol de primer o de segon grau calia reduir-la a un dels sis tipus anteriors. A més a més, el coeficient del terme quadràtic en les equacions de segon grau havia de valer la unitat.

--------------------------------------

Veiem com va resoldre al-Hwarizmi l’equació x2 + 10x = 39

(1) Va representar el terme quadràtic mitjançant un quadrat de costat igual a x.

cuadrado de lado x

(2) Va acoblar quatre rectangles de dimensions x i 10/4 sobre els costats.

cuadrado de lado x y cuatro rectángulos

(3) A cada racó de la “creu” anterior va col·locar un quadrat de costat 10/4 = 5/2; així va obtenir un quadrat de costat x + 5 i d’àrea 64 = 39 + 25.

cuadrado de lado x + 5

Per tant, (x + 5)2 = 64 ⇒ x + 5 = √64 ⇒ x = 8 – 5 = 3. 

© Real Sociedad Matemática Española. Aviso legal. Desarrollo web